Đế máy đọc Li4278 DS6878

Đế máy đọc Li4278 DS6878 là phụ kiện trung gian giao tiếp giữ máy đọc và máy tính hay hệ thống, đế cho phép truyền dữ liệu từ từ máy đọc vào máy tính thông qua giao tiếp Bluetooth. Đặc tính, tính năng của đế máy đọc Motorola/Zebra LI4278/DS6878 Đảm nhiệm truyền dữ liệu từ… Continue reading Đế máy đọc Li4278 DS6878