Dây curoa máy in Zebra 110PAX4

Dây curoa máy in Zebra 110PAX4 là tổng hợp 4 dây truyền chuyển động kết hợp tuần hoàn từ motor sang trục cao su. Bộ dây curoa máy in 110PAX4 bao gồm: Planten Roller Drive Belt :57077 Pinch/Peel Roller Drive Belt: 43140 Stepper Motor Drive Belt: 57482 ( Main Belt -203dpi); 57464 (Main Belt -… Continue reading Dây curoa máy in Zebra 110PAX4