Chèn file ảnh từ excel vào Bartender

Đặt vấn đề: Cách chèn file ảnh từ excel vào phần mềm in mã vạch Bartender ? Áp dụng: Phần mềm in mã vạch Bartender. Microsoft Office Excel. Giải quyết vấn đề: Các bước chuẩn bị: File dữ liệu excel File ảnh có sẵn ( cùng kích thước-size, và nên đặt tên theo số thứ… Continue reading Chèn file ảnh từ excel vào Bartender