Sét tự động scan máy đọc Honeywell 3310g

Đặt vấn đề:

  • Cách sét máy đọc Honeywell 3310g scan tự động khi đưa sản phẩm vào  máy ?
  • Cách sét chế độ scan Presentation Mode trên Honeywell 3320g ?
  • Tự động quét mã vạch khi đưa ssản phẩm qua đầu đọc Honeywell 3310g ?

Áp dụng:

  • Honeywell Vuquest 33xxg: 3310g, 3320g

Giải quyết vấn đề:

Ở chế Auto scan ( Presentation Mode) cho phép máy đọc liên tục và tự động khi có sản phẩm đi qua Code lập trình dưới đây cho phép tự động scan và xuống dòng sau khi đọc mã vạch trên honeywell Vuquest 33xxg: 3310g, 3320g

Cách 1: Sử dụng Quick Guide kèm theo máy, tìm tới mục Trigger và cho máy đọc code như dưới đây:

tu dong scan 3310g.jpg

Cách 2: Sử dụng code lập trình dưới đây. Có thể cho máy Honeywell 33xxg đọc (scan) trực tiếp trên màn hình máy tính, laptop, điện thoại thông minh (smart phone),…

set auto scan 3310g

Cách 3: Sử dụng EZConfig để đẩy cấu hình vào trực tiếp máy Honeywell Vuquest 33xxg

  • Máy tính đã cài EZConffig.
  • Kết nối máy 33xxg với máy tính.
  • Sét trong Device Settings sang mode Presentation Mode
  • Đẩy cấu hình tới máy đọc Honeywell 33xxg. Máy đọc khỏi động lại và chuyển sang chế độ luôn luôn đọc.

Cheer !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s